VRÁTENIE TOVARU/ REKLAMÁCIA


Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kde môžem tovar vrátiť?

Spolu s vyplnenými reklamačnými informáciami a dokladom o kúpe je možné tovar vrátiť osobne na adresu: Matúš Jankoľa – TEX GROUP, Jilemnického 746, 028 01 Trstená, alebo ho môžete zaslať poštou na tú istú adresu.

Vrátený tovar musí byť dobre zabalený, nepoškodený a nepoužitý. Musí disponovať stavom ako pri prevzatí, vrátane dokumentácie či príslušenstva. Je nutné zabezpečiť také balenie tovaru, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Tovar sa neposiela na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pre dodržanie 14dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

 

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (najlepšie faktúru).

Aký tovar nie je možné vrátiť?

1) Ak tovar prejavuje známky používania.

2) Ak je poškodený.

  • Ak kvôli zlému zabaleniu bol poškodený prepravou, ktorá je jasne preukázateľná.

Postup pri reklamácií tovaru

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom ([email protected]), či písomne.
2) Dôkladne nás oboznámte o dôvode vrátenia tovaru.
3) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu:
 Matúš Jankoľa – TEX GROUP, Jilemnického 746, 028 01 Trstená
4) Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.